W przypadku niewywiązania się z należnych płatności wobec firmy Vector, firma zwróci zamawiającemu odebrane odpady w miejscu zamówienia odbioru zgodnie z ilością zaległości wobec firmy.